header banner
Default

Deze 25-jarige Video Onthuld De Identiteit Van De Bitcoin-ontwikkelaar Satoshi Nakamoto? | Bitcoinmagazine nl


Een onlangs herontdekte video toont Hal Finney, een pionier op het gebied van Bitcoin, terwijl hij zo'n 25 jaar geleden op een jaarlijkse cryptologie conferentie in Californië de mogelijkheden van zero-knowledge proofs (ZK-proofs) bespreekt.

Hal Finney deelde meer dan een decennium voor de lancering van Bitcoin, de eerste cryptocurrency, zijn visie op ZK-proofs. De video is naar verluidt afkomstig van de Crypto ‘98 conferentie die op 26 augustus 1998 in Santa Barbara werd gehouden.

In de video gaat Finney diep in op het concept van ZK-proofs, een cryptografische technologie die tientallen jaren later enorm populair werd. Finney legt uit hoe men hypothetisch een ZK-proof op een SHA-1-hash zou kunnen uitvoeren, waarbij de mogelijkheid wordt beschreven om een cryptografisch versleutelde opdracht te versturen zonder de inhoud ervan te onthullen.

Het is opmerkelijk dat Finney's bijdragen aan de wereld van cryptocurrency niet alleen betrekking hebben op Bitcoin. Twee decennia voor ze populair werden, had hij het al over het concept van non-fungible tokens (NFTs), wat zijn reputatie als visionair op het gebied van digitale assets alleen maar versterkt.

Speculaties Over Finney als Satoshi

VIDEO: Mystery Founder Of Bitcoin: Uncovering Satoshi Nakamoto's Identity Of Bitcoin Matters | CNBC
CNBC

Finney, geboren in Californië in 1956 en helaas overleden in 2014, was een invloedrijk figuur in de begindagen van Bitcoin. Hij trok de aandacht binnen de crypto gemeenschap toen hij in 2009 op Twitter beweerde dat hij "Bitcoin runde", wat hem mogelijk de tweede gebruiker van de software maakte, na de pseudonieme schepper van Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

De dag na zijn tweet, In 2009, was Finney de allereerste ontvanger van Bitcoin nadat hij 10 BTC had ontvangen van de pseudonieme oprichter van de cryptocurrency, Satoshi Nakamoto. Er is gespeculeerd dat Finney zelf Nakamoto zou kunnen zijn. Sommigen binnen de Bitcoin-gemeenschap geloven dat Finney wellicht zelf Satoshi Nakamoto was, of deel uitmaakte van de groep ontwikkelaars achter dit pseudoniem. Zelf heeft hij deze theorie echter ontkend.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Deborah Martinez

Last Updated: 1702638481

Views: 912

Rating: 4.2 / 5 (66 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Deborah Martinez

Birthday: 1962-06-26

Address: 847 Bauer Loop, West Kimberly, NC 10542

Phone: +3992369716903391

Job: Astronaut

Hobby: Amateur Radio, Chess, Web Development, Poker, Juggling, Sewing, Crochet

Introduction: My name is Deborah Martinez, I am a dear, Gifted, Open, tenacious, ingenious, multicolored, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.